شیمی

جزوه شیمی و فناوری چرم

شماره : 50816 دسته بندی محصول : شیمی نام فایل : جزوه شیمی و فناوری چرم جزوه شیمی و فناوری چرم توضیحات: جزوه شیمی و فناوری چرم، در قالب فایل…

گزارش آزمایش شیمی تیتراسیون اکسایش-کاهش

شماره : 50799 دسته بندی محصول : شیمی نام فایل : گزارش آزمایش شیمی تیتراسیون اکسایش-کاهش گزارش آزمایش شیمی تیتراسیون اکسایش-کاهش توضیحات: گزارش تیتراسیون اکسایش-کاهش برای آزمایشگاه شیمی عمومی 1…

گزارش آزمایش شیمی تیتراسیون اسید و باز

شماره : 50798 دسته بندی محصول : شیمی نام فایل : گزارش آزمایش شیمی تیتراسیون اسید و باز گزارش آزمایش شیمی تیتراسیون اسید و باز توضیحات: گزارش آزمایش شیمی تیتراسیون…

فصل اول کتاب علوم تجربی هفتم

شماره : 50538 دسته بندی محصول : شیمی نام فایل : فصل اول کتاب علوم تجربی هفتم فصل اول کتاب علوم تجربی هفتم تصویر نوشته مطالب کلیدی و مهم فصل…

فصل چهارم علوم هفتم مواد پیرامون ما

شماره : 50541 دسته بندی محصول : شیمی نام فایل : فصل چهارم علوم هفتم مواد پیرامون ما فصل چهارم علوم هفتم مواد پیرامون ما در این فایل تصویر نوشته…