400 تست خط به خط تربیت کودک به همراه جزوه خلاصه تربیت کودک

شماره : 50036 دسته بندی محصول : آزمون استخدامی نام فایل : 400 تست خط به خط تربیت کودک به همراه جزوه خلاصه تربیت کودک

تست تربیت کودک,جزوه تربیت کودک,خلاضه تربیت کودک

توضیحات فایل

400 تست خط به خط تربیت کودک به همراه جزوه خلاصه تربیت کودک

400-تست-خط-به-خط-تربیت-کودک-به-همراه-جزوه-خلاصه-تربیت-کودک

توضیحات:
400 تست خط به خط تربیت کودک به همراه جزوه خلاصه تربیت کودک، در قالب فایل pdf.

نقش معلم:
اگر معلمی را به عنوان یک شغل در نظر گرفته اید باید در خود تجدید نظر کنید و مسئولیت خدایی و انسانی
خود را به خاطر بیاورید. زیرا معلم با انسان هایی سر و کار دارد که بسیاری از مسائل زندگی شان را از او
می آموزند. اعمال و حرکات معلم را الگو قرار می دهند و بخش عظیمی از شخصیت شان را حرف ها و رفتار تو
می سازد. اگر فاسد باشی نسل هایی را فاسد کرده ای و اگر صالح باشی نسل هایی را اصالح کرده ای.
* سوال اساسی این است که چرا باید معلم بود؟ ما تا نقش انسان در هستی را درک نکرده باشیم نقش معلم در
کالس را نخواهیم فهمید. تا چرایی وحود انسان پاسخ نیابد، چگونه بودن او جواب نمی گیرد.
* چگونه می توان از یک معلم» صبر، تحمل، فداکاری و از خودگذشتگی« انتظار داشت درحالی که نداند چرا
باید صبور و ایثارگر باشد.» و کیف تَصبِرُ علی ما لَم تُحِط به خُبرا؛ چگونه صبر می کنی بر آنچه که از راه دانش به آن احاطه پیدا نکرده ای«
زمینه های معلمی:
این زمینه ها از تفکر شروع می شود ) تفکر در انسان، جهان و نقش او در جهان(، این تفکر و جهان بینی ما را
به عقیده هایی می رساند و این عقیده ها است که می توان نظام ها و احکام را تحمل کرد.
* دین با تفکر شروع می شود، این تفکر استعدادهای عظیم انسان را نمایان می کند. تفکر مشخص می کند
انسان چقدر سرمایه دارد و در این دنیا چه باید بکند و چطور حرکت کند.
* زمانی که مقدار استعدادها مشخص شد معلوم می شود انسان چقدر راه در پیش دارد.

سبحان, [۲۶.۰۳.۲۴ ۰۱:۵۴]

1 اگر فردی شغل معلمی را برای مزد و مواجب انتخاب کند، چه امری بر او واجب است؟
الف. کناره گیری از شغل معلمی و انتخاب شغل دیگری
ب. تجدید نظر در خویش و یادآوری مسئولیت خدایی و انسانی
ج. تجدید نظر در شغل خویش و یادآوری مسئولیت خدایی و انسانی
د. تجدید نظر در خویش و انتخاب شغل دیگری
پاسخ: گزینه ب

توضیح: اگر فردی شغل معلمی را برای مزد و مواجب انتخاب کند، باید در خویش تجدید نظر کند و مسئولیت خدایی و انسانی اش را به خاطر آورد.

.2 کدام یک از موارد زیر شامل تاثیرات معلم بر انسانهایی که با آنها سروکار دارد نمیشود؟
الف. بسیاری از مسائل زندگی شان را از معلم میآموزند. ب. اعمال و حرکات معلم را الگو قرار میدهند.
ج. بخش عظیمی از شخصیت شان را حرفها و رفتارهای معلم میسازد. د. در انتخاب شغل آیندۀ خود از معلم، الگو میپذیرند.

پاسخ: گزینه د
توضیح: معلم با انسانهایی سروکار دارد که بسیاری از مسائل زندگیشان را از او میآموزند، اعمال و حرکات او را الگو قرار می دهندو بخش عظیمی اط شخصیتشان را حرف و رفتار معلم میسازد.

.3 اگر معلم فاسد یا صالح باشد، چه تاثیری در دانش آموزان دارد؟
الف. اگر معلم فاسد باشد، نسلهایی را فاسد کرده و اگر صالح باشد، نسلهایی را اصالح کرده است.
ب. اگر معلم فاسد باشد، دانش آموزان مستعد کالساش را فاسد کرده و اگر صالح باشد، دانشآموزان مستعد کالسش را اصالح کرده است.
ج. اگر معلم فاسد باشد، کل دانش آموزان کالساش را فاسد کرده و اگر صالح باشد، کل دانش آموزان کالساش را اصالح کرده است.
د. اگر معلم فاسد باشد، کل دانش آموزان مدرسه را فاسد کرده و اگر صالح باشد، کل دانشآموزان مدرسه را اصالح کرده است.
پاسخ: گزینه الف

توضیح: اگر معلم فاسد باشد، نسلهایی را فاسد کرده و اگر صالح باشد، نسلهایی را اصالح کرده است.

.4 بهترین سوال از معلم درمورد شغلش چیست؟
الف. یک معلم در کالس چگونه باید باشد؟ ب. یک معلم چه رفتاری باید با دانشآموزان داشته باشد؟
ج. اساسا چرا باید معلم بود؟ د. یک معلم چه بینش و ایدئولوژی باید داشته باشد؟
پاسخ: گزینه ج

توضیح: معموال از معلم سئوال میشود که در کالس چگونه باید بود، درحالیکه سئوال مهمتر از یک معلم این است که چرا باید معلم بود.

.5 چه زمانی ما نقش معلم در کالس را خواهیم فهمید؟
الف. زمانیکه معلم در کالس حضور نداشته باشد. ب. زمانیکه نقش انسان در هستی را درک کرده باشیم.
ج. زمانیکه به تاثیرات معلم در کالس پی ببریم. د. زمانیکه به خودشناسی برسیم.
پاسخ: گزینه ب

توضیح: ما تا نقش انسان در هستی را درک نکرده باشیم، نمیوانیم نقش معلم در کالس را بفهمیم.

.6 چرا ما تا نقش انسان در هستی را درک نکرده باشیم، نمیتوانیم به نقش معلم در کالس پی ببریم؟
الف. زیرا ما تا نوع انسان را نشناسیم نمیتوانیم به نقش معلم در کالس پی ببریم.
ب. تا ما درک درستی از انسان و ماهیت او نداشته باشیم، نمیتوانیم نقش معلم در کالس را بفهمیم.
ج. تا ما برای چرا بودن انسان پاسخی نگیریم، برای چگونه بودن او جوابی نخواهیم یافت.
د. تا ما درک درستی از انسان و ماهیت او نداشته باشیم، برای چگونه بودن او جوابی نخواهیم یافت.
پاسخ: گزینه ج

توضیح: تا برای چرا بودن انسان پاسخی نگیریم، برای چگونه بودن او جوابی نخواهیم یافت.

.7 از یک معلم داشتن چه ویژگیهایی انتظار میرود؟
الف. صبر_ تحمل_ فداکاری_ ازخودگذشتگی ب. صبر_ تحمل_ ایمان_ اخالق خوب
ج. مهر_ وفا_ فداکاری_ازخودگذشتگی د. مهر_ وفا_ ایمان_ اخالق خوب
پاسخ: گزینه الف

توضیح: از یک معلم، صبر و تحمل و فداکاری و ازخودگذشتگی انتظار میرود.

.8 چه زمان میتوان از یک معلم، صبر و تحمل و فداکاری و ازخودگذشتگی انتظار داشت؟
الف. زمانیکه معلم، درک درستی از مفاهیم صبر، تحمل و فداکاری و ازخودگذشتگی داشته باشیم.
ب. زمانیکه معلم بداند چرا معلمی را انتخاب کرده است.
ج. زمانیکه معلم درک درستی از مقام معلم داشته باشد.
د. زمانیکه معلم بداند چرا باید صبور و ایثارگر باشد.
پاسخ: گزینه د
توضیح: زمانی میتوان از یک معلم صبر و تحمل و فداکاری و ازخودگذشتگی انتظار داشت که بداند چرا باید صبور و ایثارگر باشد.

دانلود فایل

 

دانلود فایل

فایل 400 تست خط به خط تربیت کودک به همراه جزوه خلاصه تربیت کودک برای دانلود

برای دریافت 400 تست خط به خط تربیت کودک به همراه جزوه خلاصه تربیت کودک باید روی دکمه دریافت فایل کلیک کنید تا به وبسایت فروشنده محصول برید.

 دریـافت فایـل

جهت ادامه مطلب + دانلود دکمه بالا را لمس کنید

دریافت پشتیباتی

پشتیبانی 400 تست خط به خط تربیت کودک به همراه جزوه خلاصه تربیت کودک 

هر فایل توسط فروشنده آن پشتیبانی میشه کافیه روی دکمه زیر کلیک کنید و از منوی بالا گزینه پشتیبانی رو انتخاب کنید و درخواست خودتون رو ارسال کنید.
توجه داشته باشید که وبسایت ما همکاری در فروش می باشد و باید درخواست خودتون رو از سایت فروشنده مطرح کنید.

دریافت پشتیبانی برای این فایل

 

کلمات کلیدی فایل

کلمات کلیدی 

دانلود تست تربیت کودک,جزوه تربیت کودک,خلاضه تربیت کودک

دیدگاهتان را بنویسید