دانلود پژوهشی در خصوص بررسی دلايل اساسي انحراف عملكرد از بودجه

شماره : 45784 دسته بندی محصول : حسابداری نام فایل : پژوهشی در خصوص بررسی دلايل اساسي انحراف عملكرد از بودجه

توضیحات فایل

پژوهشی در خصوص بررسی دلايل اساسي انحراف عملكرد از بودجه

پژوهشی-در-خصوص-بررسی-دلايل-اساسي-انحراف-عملكرد-از-بودجه

توضیحات:
پژوهش کارشناسی ارشد مدیریت مالی : بررسي دلايل اساسي انحراف عملكرد از بودجه مصوب در پروژه هاي شركت برق منطقه اي فارس ( مطالعه موردي پروژه هاي خطوط طرح انتقال)، در قالب فایل Word.
1-فهرست مطالب : 8 صفحه
2-چکیده :4 صفحه
3-فصل 1: کلیات – 12 صفحه
4-فصل 2 – ادبیات تحقیق ( مباني نظري تحقيق ) : 57 صفحه
5-فصل 3 – روش تحقیق (متدولوژی تحقیق ): 16 صفحه
6-فصل 4- يافته هاي تحقيق ( تجزیه و تحلیل داده ها ) : 35 صفحه
7-فصل 5 ( نتیجه گیری و پیشنهادات ): 9 صفحه
8-فهرست منابع : 3 صفحه
9-پیوست ها – (پرسش نامه ها ) : 11 صفحه
امروزه صنعت برق نقش پشتيباني كننده در چرخه اقتصادي كشور را بعهده دارد در نتيجه برطرف نمودن معضلات صنعت برق از جمله انحراف عملكرد از بودجه مصوب در پروژه ها لازم و ضروري بنظر مي رسد در اين تحقيق دلايل انحراف عملكرد از بودجه مصوب در پروژه هاي خطوط طرح انتقال شركت برق منطقه اي فارس مورد بررسي قرار گرفته است. موانعي كه در اجراي پروژه ها موثر بوده به سه دسته موانع قانوني , ساختاري , انساني تقسيم گرديده اند. هر كدام از موانع از متغيرهاي متعددي تشكيل شده اند بر همين اساس چهار فرضيه به شرح زير ارائه گرديده است.
بين عملكرد و بودجه مصوب به روش موجود در پروژه هاي خطوط طرح انتقال شركت برق منطقه اي فارس تفاوت معني داري وجود دارد.
شركت برق منطقه اي فارس در اجراي پروژه ها با موانع قانوني روبرو مي باشد.
شركت برق منطقه اي فارس در اجراي پروژه ها با موانع ساختاري روبرو مي باشد.
شركت برق منطقه اي فارس در اجراي پروژه ها با موانع انساني روبرو مي باشد.
جنبه هاي تئوريكي و ادبيات موضوعي تحقيق به پنج بخش به شرح زير تقسيم گرديده است.
بخش اول , مفاهيم بودجه و بودجه بندي , مقاصد , وظايف و روشهاي بودجه بندي , مراحل تهيه بودجه و مزاياي تنظيم بودجه مورد بررسي قرار گرفته است .
بخش دوم , اختصاص به تاريخچه صنعت برق, ساختار سازماني و اهداف شركت برق منطقه اي فارس دارد .
بخش سوم , مراحل بودجه پروژه ها در شركت برق منطقه اي فارس بررسي مي شود.
بخش چهارم , دلايل انحراف عملكرد از بودجه مصوب در پروژه هاي خطوط طرح انتقال شركت برق منطقه اي فارس بررسي مي شود.
بخش پنجم , تحقيقات انجام شده كه تقريبا” با موضوع اين تحقيق مربوط مي باشد مطرح گرديده است.
روش تحقيق اين پژوهش يك روش تحليلي توصيفي مي باشد. متغيرهاي مستقل اين تحقيق عبارتند از موانع قانوني , ساختاري , انساني كه بعنوان موانع اجرائي پروژه در نهايت بر انحراف عملكرد از بودجه مصوب آنها موثر مي باشد. متغير وابسته اين تحقيق انحراف عملكرد از بودجه مصوب پروژه ها مي باشد.
فصل اول : كليات تحقيق
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………… 1
اهميت موضوع تحقيق…………………………………………………………………………….. 3
تعريف موضوع تحقيق و بيان مساله ……………………………………………………… 3
سوالات تحقيق……………………………………………………………………………………….. 6
اهداف تحقيق ………………………………………………………………………………………… 7
فرضيه هاي تحقيق ……………………………………………………………………………….. 7
روش تحقيق………………………………………………………………………………………….. 8
روشهاي جمع آوري اطلاعات ……………………………………………………………… 8
جامعه و نمونه آماري ………………………………………………………………………….. 8
تعاريف عملياتي واژه هاي تحقيق ………………………………………………………… 9
ساختار تحقيق …………………………………………………………………………………… 10
1-11 پيام تحقيق …………………………………………………………………………………………. 11
فصل دوم : مباني نظري تحقيق
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………….. 12
بخش اول – مفاهيم بودجه و بودجه بندي …………………………………………………….. 13
بودجه و مفاهيم آن ……………………………………………………………………….. 13
2-1-2 بودجه بندي يا بودجه ريزي …………………………………………………………… 14
2-1-3 مقاصد بودجه بندي ……………………………………………………………………….. 14
عنوان صفحه
2-1-4 وظايف بودجه بندي …………………………………………………………………………… 15
2-1-5 روشهاي بودجه بندي ………………………………………………………………………… 17
2-1-6 مراحل بودجه …………………………………………………………………………………… 24
2-1-7 مزاياي تنظيم بودجه ………………………………………………………………………….. 35
بخش دوم – شناخت شركت برق منطقه اي فارس ………………………………………….. 37
تاريخچه تاسيس شركت برق منطقه اي فارس …………………………………. 37
شناخت ساختار سازماني شركت برق منطقه اي فارس ………………….. 40
2-2-3 اهداف شركت برق منطقه اي فارس ………………………………………………… 44
بخش سوم – مراحل بودجه در پروژه ها ي خطوط طرح انتقال شركت برق
منطقه اي فارس …………………………………………………………………….. 45
تهيه و تنظيم بودجه پروژه ………………………………………………………………. 45
تصويب بودجه پروژه ……………………………………………………………………. 46
اجراي بودجه پروژه ……………………………………………………………………….. 46
كنترل بودجه پروژه ……………………………………………………………………….. 47
بخش چهارم – بررسي دلايل انحراف عملكرد از بودجه مصوب در پروژه هاي
خطوط طرح انتقال شركت برق منطقه اي فارس ……………………. 49
2-4-1 از بعد قانوني ……………………………………………………………………………………. 52
2-4-2 از بعد ساختاري ………………………………………………………………………………… 55
2-4-3 از بعد انساني ……………………………………………………………………………………. 58
بخش پنجم – تحقيقات انجام شده
2-5-1 تحقيق اول ………………………………………………………………………………………….. 61
2-5-2 تحقيق دوم …………………………………………………………………………………………. 62
عنوان صفحه
فصل سوم : روش تحقيق
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………… 64
3- 1 روش تحقيق ……………………………………………………………………………………………. 66
اهداف تحقيق ……………………………………………………………………………………….. 66
فرضيه هاي تحقيق ……………………………………………………………………………….. 67
متغيرهاي تحقيق …………………………………………………………………………………… 68
قلمرو تحقيق ………………………………………………………………………………………… 68
جامعه و نمونه آماري …………………………………………………………………………… 69
روشهاي جمع آوري اطلاعات ……………………………………………………………….. 70
روايي پرسشنامه ………………………………………………………………………………….. 70
پايايي پرسشنامه ………………………………………………………………………………….. 71
روش آزمون فرضيه هاي تحقيق ………………………………………………………….. 71
فصل چهارم : يافته هاي تحقيق
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………… 78
4-1 تجزيه و تحليل آزمون فرضيه اول ……………………………………………………….. 79
تجزيه و تحليل سوالات عمومي پرسشنامه …………………………………………… 84
تجزيه و تحليل آزمون فرضيه دوم و سوالات تخصصي پرسشنامه ……. 90
تجزيه و تحليل آزمون فرضيه سوم و سوالات تخصصي پرسشنامه ……. 96
تجزيه و تحليل آزمون فرضيه چهارم و سوالات تخصصي پرسشنامه …. 102
فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادات
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………….. 108
عنوان صفحه
نتيجه گيري…………………………………………………………………………………………… 109
محدوديتهاي تحقيق ………………………………………………………………………………. 109
پيشنهادات ……………………………………………………………………………………………. 110
فهرست منابع
فهرست منابع فارسي ……………………………………………………………………………………….. 115
فهرست منابع خارجي ………………………………………………………………………………………. 117
پيوستها
با تشکر از خرید شما
دانلود فایل

 

دانلود فایل

فایل پژوهشی در خصوص بررسی دلايل اساسي انحراف عملكرد از بودجه برای دانلود

برای دریافت پژوهشی در خصوص بررسی دلايل اساسي انحراف عملكرد از بودجه باید روی دکمه دریافت فایل کلیک کنید تا به وبسایت فروشنده محصول برید.

 دریـافت فایـل

جهت ادامه مطلب + دانلود دکمه بالا را لمس کنید

دریافت پشتیباتی

پشتیبانی پژوهشی در خصوص بررسی دلايل اساسي انحراف عملكرد از بودجه 

هر فایل توسط فروشنده آن پشتیبانی میشه کافیه روی دکمه زیر کلیک کنید و از منوی بالا گزینه پشتیبانی رو انتخاب کنید و درخواست خودتون رو ارسال کنید.
توجه داشته باشید که وبسایت ما همکاری در فروش می باشد و باید درخواست خودتون رو از سایت فروشنده مطرح کنید.

دریافت پشتیبانی برای این فایل

 

کلمات کلیدی فایل

کلمات کلیدی : انحراف عملكرد از بودجه,انحراف بودجه,بودجه ,دانلود تحقیق و پژوهش حسابداری,دانلود تحقیق و پژوهش فوق لیسانس حسابداری,دانلود تحقیق و پژوهش فوق لیسانس

دانلود انحراف عملكرد از بودجه,انحراف بودجه,بودجه ,دانلود تحقیق و پژوهش حسابداری,دانلود تحقیق و پژوهش فوق لیسانس حسابداری,دانلود تحقیق و پژوهش فوق لیسانس بصورت رایگان و آماده ، با یک کلیک فایل 45784 رو از دسته بندی حسابداری دریافت کن و در زمانت صرفه جویی کن

دریافت پژوهشی در خصوص بررسی دلايل اساسي انحراف عملكرد از بودجه با لینک مستقیم از سرور ایران با پشتیبانی 

پژوهشی در خصوص بررسی دلايل اساسي انحراف عملكرد از بودجه و انحراف عملكرد از بودجه,انحراف بودجه,بودجه ,دانلود تحقیق و پژوهش حسابداری,دانلود تحقیق و پژوهش فوق لیسانس حسابداری,دانلود تحقیق و پژوهش فوق لیسانس و حسابداری

دیدگاهتان را بنویسید