دانلود پروپوزال طراحی مجتمع فرهنگی

پروپوزال,مجتمع فرهنگی,طراحی مجتمع فرهنگی

نام فایل : پروپوزال طراحی مجتمع فرهنگی

دسته بندی محصول : عمران و معماری

توضیحات فایل

پروپوزال طراحی مجتمع فرهنگی

اﻣﺮوزه ﺑﺤﺚ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارزﺷﻬﺎی ﻓﺮهنگی از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺴﻴﺎر اﺳﺎسی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺤﻮه ﺗﻮﺳﻌه ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﻮدی و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﻏﺮب و اﻟﻘﺎء ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺮهنگی ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋه ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد . در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن اﺣﺪاث و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻓﺮهنگی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻜﺎﻧﻬﺎیی ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ ﻛﺎرﻫﺎی ﻓﺮهنگی اﻧﺠﺎم می ﮔﻴﺮد از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﺖ.

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻜﺎن اﺣﺪاث آن ﻫﻢ ﺑﻪ وﻳﮋه در ﻣﻜﺎﻧﻬﺎییﻛﻪ از ﺗﺠﻤﻊ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮدم ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﺑﻬﺘﺮ می ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎ را در دﺳﺖ ﻳﺎبی ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ  ﺑﻪ ﻣﻮازات اﻳﻦ اﻣﺮ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺑﺎز ﺷﻬﺮی ﻧﻴﺰ می ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺧﻮﻳﺶ از ﻧﻈﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎیی ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم می ﺷﻮد در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮهنگی ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﺪف اﻳﻦ رﺳﺎﻟﻪ آن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻜﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ یک ﻓﻀﺎئی را در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ و ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮئی ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﺗﻔﺮیحی ﻣﺮدم یک ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻓﺮهنگی ﺧﻮبی ﻫﻢ دارا ﺑﻮده و در ﻛﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان یک ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﺮهنگی و ﻫﻢ یک ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﻔﺮیحی ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎزدهی را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﻬﺖ و ﺑﺘﻮان در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮهنگی و ارﺗﻘﺎی ﻓﺮهنگی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﻮدی و ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮی از اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﻣﺮدم در ﺟﻬﺖ رﺷﺪ آﻧﺎن ﺑﺮداﺷﺖ ﻗﺪم ﻟﺬا ﺿﺮوری اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻜﺎن ﭘﺮوژه در ﺟﺎیی اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻋﻤﻮم را داراﺳﺖ.

ﻫﺪف از ﻃﺮاﺣﻲ اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دﺳﺘﻴﺎبی ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻓﻀﺎیی ﻓﺮهنگی ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ارﺗﻘﺎی ﻓﺮهنگی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺳﻨﺖ و و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﻮدی اﻳﺠﺎد ﻣﻜﺎنی ﺗﻔﺮیحی جهت ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮی از اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ مردم و برای رشد انها فراهم اورد.

 

دانلود فایل

فایل پروپوزال طراحی مجتمع فرهنگی آماده دانلود

ما  معرفی فایل پروپوزال طراحی مجتمع فرهنگی رو برعهده داریم و توضیحات اینجا کامل نیست ، برای دریافت اطلاعات کامل باید روی دکمه دریافت فایل کلیک کنید تا به وبسایت اصلی مطلب برید.

 دریـافت فایـل

جهت دانلود دکمه بالا را لمس کنید

دریافت پشتیباتی

پشتیبانی برای پروپوزال طراحی مجتمع فرهنگی 

هر فایل توسط فروشنده آن پشتیبانی میشه کافیه روی دکمه زیر کلیک کنید و از منوی بالا گزینه پشتیبانی رو انتخاب کنید و درخواست خودتون رو ارسال کنید.
توجه داشته باشید که وبسایت ما همکاری در فروش می باشد و باید درخواست خودتون رو از سایت فروشنده مطرح کنید.

دریافت پشتیبانی برای این فایل

 

کلمات کلیدی فایل

کلمات کلیدی

دانلود پروپوزال,مجتمع فرهنگی,طراحی مجتمع فرهنگی بصورت رایگان

دیدگاهتان را بنویسید